Alaptőke-leszállítást kimondó határozat

A SARVALY Zrt. (Cg.: [19 10 500114]; székhelye: 8330 Sümeg, Árpád u. 4.) 2024. május 6-án hozta meg az alaptőke-leszállítást kimondó határozatát.

Az alaptőke-leszállítás mértéke: az alaptőke 7 824 300 Ft-tal (hétmillió-nyolcszázhuszonnégyezer-háromszáz forinttal) csökken, a leszállított alaptőke összege 187 475 700 Ft (egyszáznyolcvanhétmillió-négyszázhetvenötezer-hétszáz forint).
Az alaptőke leszállítására tőkekivonás céljából került sor.
Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: saját részvények bevonása.
A SARVALY Zrt. felhívja a társaság hitelezőit, hogy a társaságnál az alaptőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelent hetik be, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

(Első közzététel. C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2024. június 13.] 24. szám)

TÁJÉKOZTATÓ

2/K/2021. (07.28.) számú Közgyűlési határozat:
A Sarvaly Zrt. jelenleg forgalomban lévő, a társaság 195.300.000 Ft összegű jegyzett tőkéjét
megtestesítő névre szóló részvényeit technikai okokból az Alapszabály 5. pontjában foglalt
rendelkezések figyelembe vételével kicseréli.
A tulajdonosok birtokában lévő, osztalékszelvénnyel már nem rendelkező részvények cseréje a
Társaság székhelyén 8330 Sümeg, Árpád utca 4. szám alatt (központi iroda) a meglévő részvények
egyidejű átadásának ellenében történik.
A részvénycserét a tulajdonos személyesen (személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal és
adóazonosító jellel), vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással
meghatalmazott személy intézheti.
A részvénycsere 2021. szeptember 01-től kezdődően munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-
12.00 óra között, illetve 13.00-15.00 között, továbbá pénteken 8.00-12.00 óra között intézhető,
legkésőbb 2022. december 31. napjáig.
A Társaság a határidő lejárata után a régi részvényeit bevonja, így azok érvénytelenné válnak, ezt
követően az új részvények árverésen befolyt értékének arányos összegére tarthatnak igényt.
A Társaság a Veszprém Megyei NAPLO-ban hirdetmény útján értesíti a részvényeseket, továbbá a
www.sarvalyzrt.hu honlapon is tájékozódhatnak a részvénycsere feltételeiről.
Sümeg, 2021-08-18
Sarvaly Zrt. Igazgatósága

Tájékoztató

Tekintettel a koronavírus-járvány (COVID-19) kapcsán kialakult és jelenleg is fennálló rendkívüli körülményekre és veszélyhelyzetre, valamint a veszélyhelyzet alatt alkalmazandó rendkívüli jogszabályi rendelkezésekre, nem kerülhet sor a 2021. évi rendes Közgyűlés részvényesek személyes jelenlétével történő megtartására.
A fentiek alapján a Társaság tájékoztatja a részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személyes vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a Társaság 2021. évi Közgyűlése helyett az Igazgatósági döntéshozatal lebonyolítására az alábbiak szerint kerül sor:
Az Igazgatósági Döntéshozatal
Időpontja: 2021. május 14. (péntek) 9 óra
Megtartásának módja: Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés megtartására a részvényesek személyes
jelenlétével nem kerülhet sor, 2021. május 14. napján a Társaság Igazgatósága fog dönteni a részvényesek helyett a jelen hirdetményben szereplő valamennyi napirendi pontra vonatkozó előterjesztésről és határozati javaslatról.
Helyszíne: a Sarvaly Zrt. székhelye (8330 Sümeg, Árpád u. 4.)
Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy az Igazgatóság döntéshozatalán a részvényesek és képviselőik nem vehetnek részt.
Napirendje:

 1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi üzleti tevékenységről, a 2020. évi beszámolónak és
  az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
 2. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi beszámolóról;
 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi beszámolóról és az adózott eredmény
  felhasználására vonatkozó javaslatról.
  A Sarvaly Zrt. a további szükséges intézkedésekről a veszélyhelyzet megszűnését követő
  legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli közgyűlésen köteles dönteni.
  Sümeg, 2021. május 11.

Tájékoztató a Részvényesek részére

Tájékoztató a Részvényesek részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a Zrt. rendes éves közgyűlése személyes jelenléttel és a tagok nagy száma, valamint a feltételek hiánya miatt elektronikus úton sem tartható meg. A vonatkozó kormányrendelet alapján azonban az ügyvezetés az alábbiak szerint dönthet, gyakorolva a közgyűlés hatáskörét.

A Sarvaly Zrt Igazgatósága a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekre tekintettel az alábbi javaslatot teszi:

1/2020. (V. 06.) Határozati javaslat

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a jogi személy ügyvezetése dönt a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék kifizetéséről, a 2020. évi üzleti terv elfogadásáról valamint a könyvvizsgáló és a tisztségviselők díjazásáról.

A meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés (közgyűlés) napirendjére kell tűzni.

A Részvényes, aki a határozati javaslatot nem fogadja el személyazonossága igazolásával a sarvalyrt.sumeg@t-online.hu címen, illetve cég székhelyén írásban közölheti a tájékoztató megjelenését követő 8 naptári napon belül.

Sümeg, 2020. május 06.

Igazgatóság